ประวัติ


โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔๗  หมู่  ๒ แขวงหลักสอง   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่   ๕  ไร่  ๓  งาน   ๔๙  ตารางวา   เป็นที่ดินของวัดม่วง ก่อตั้งขึ้น ปี พ.ศ.๒๔๖๙  มีนายเปลื่อง  สุวะยะ  และนายฮวด  มีทิพย์  เป็นผู้จัดตั้ง   มีนักเรียน  ๓๔  คน  เก็บค่าเล่าเรียนคนละ  ๑  บาท ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โดยขุนนนทรักษ์ นายอำเภอภาษีเจริญ เป็นผู้จัดตั้ง เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดม่วง ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษา  อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน 
ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ประชาชนร่วมมือกันของบประมาณจากทางราชการ ปลูกสร้างอาคารเรียน ๑  หลัง  เป็นอาคารเรียน แบบ  ป.๒  สองชั้น  ๖  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ นายสง่า  สว่างแสง ได้ติดต่อขอเงินผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้ส่วนหนึ่ง และทางราชการสมทบเงินให้อีกส่วนหนึ่งก่อสร้างอาคารไม้ แบบ ป.๑   ชั้นเดียว ชื่อ“เรือนประสงค์ดี”  ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลังแบบ ๐๐๔ บ้านพักครู  ๑  หลัง  โรงฝึกงาน  ๑  หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง  แบบ  ๐๐๔
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ ๐๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง  แบบ ๓๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง  แบบ  สนศ. ๒๔๖ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๑  หลัง  แบบ  สนศ. ๘๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง แบบ ศอ.๑๔๒    ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับบริจาคสร้างซุ้มพระและพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจำนวน ๒ ซุ้ม จากคุณมงคล และคุณศุภลักษณ์ เจียมวรกุลชัย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  นางอรวรรณ  ชื่นค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง ได้ขอความร่วมมือจากบุคคลในท้องถิ่นที่มีจิตศรัทธา   ได้รับบริจาคสร้างห้องสุขานักเรียน  จำนวน ๑๐ ที่นั่ง จาก พระครูโสภณธีรวัฒน์ 
เจ้าอาวาสวัดม่วงและเจ้าคณะเขตหนองแขม โดยให้ชื่อว่าอาคารสุขสโมสรและได้รับการสนับสนุนจากคุณเจริญ สัมฤทธิวณิชชา และคุณบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา เจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลยันฮี และโรงงานลวดตาข่าย บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๔ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียน และส่งมอบอาคารเรียน  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
นางทัศนียา  คณานันท์ ได้รับมอบอาคารเรียนหลังใหม่ จากคุณเจริญ  สัมฤทธิ์วณิชชา และคุณบุญเลิศ  สัมฤทธิ์วณิชชา โดยตั้งชื่ออาคารดังกล่าวว่า   “อาคารสัมฤทธิวณิชชา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ -๒๕๕๒  นางวิภา  ช้วนรักธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงได้ดำเนินการปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนใหม่ทั้งระบบเอกสารและกายภาพ โดยได้ประสานขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและได้รับความกรุณาจากคุณเกษม  จันแต้ และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน ชุมชนที่ทันสมัยและ ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๕ ชั้น จำนวน ๒๐ ห้องเรียน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี    พ.ศ.๒๕๕๔  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ นายธวัชชัย  ทรัพย์แสงศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง คนปัจจุบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ให้เป็น รีสอร์ทสคูล  ให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้ พักผ่อน จัดหาเต็นท์ที่จอดรถ ปรับปรุงที่รับประทานอาหารของครู ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุมอาคารสัมฤทธิวณิชชา และจัดที่รับประทานอาหารนักเรียน จัดหาเครื่องทำน้ำเย็นติดตั้งตามอาคารเรียน และสร้างห้องน้ำเด็กอนุบาล
ปัจจุบันโรงเรียนวัดม่วงเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน
๑,๐๙๗ คน ข้าราชการครู ๔๗ คน ครูจ้างชาวต่างชาติ ๒ คน ครูจ้างสอนภาษาจีน ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๖ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๖ คน